Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w III Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: III Liceum Ogólnokształcące w 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, reprezentowany przez Dyrektora szkoły.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej iod.lo3@liceum3.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych szkole, określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3. W pozostałych przypadkach, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. III dane mogą być przekazywane:

1. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;.

2. Podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, między innymi takim jak: policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy, ośrodek pomocy społecznej;

3. Podmiotom lub organom którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej lub innej usługi lub czynności;

4. Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest III Liceum Ogólnokształcące reprezentowane przez Dyrektora szkoły;

5. Podmiotom lub organom, którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.  Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych w przepisach RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych art. 18 RODO;
  • przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art. 21 RODO VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INOFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

  • ustawowym,
  • wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

5. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje podejmowane przez szkołę nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.