Skip to content

Projekty

 

Informujemy, że nasze liceum przystąpiło do realizacji innowacyjnego projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii na stronie: https://dbamomojzasieg.pl/soc/

Więcej informacji w zakładce: Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo: https://liceum3.pl/szkola-odpowiedzialna-cyfrowo/

III LO w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiło do projektu „Lekcja:Enter”. Jest to projekt edukacji cyfrowej w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Strona projektu:

https://lekcjaenter.pl/

Szkolenia w projekcie „Lekcja:Enter” przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia).

Więcej informacji w zakładce Lekcja:ENTER: https://liceum3.pl/lekcjaenter/

Informujemy, że III LO przystąpiło do realizacji projektu Pamięć81 Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. Szczegóły na stronie:

http://pamiec81.pl/

Więcej informacji w zakładce: https://liceum3.pl/projekt-pamiec-81/

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie z myślą o młodzieży, przygotowała i realizuje projekt pn. „Młodzieżowa Akademia Rozwoju” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są m.in. uczniowie naszego liceum, dla których zaplanowane są kursy edukacyjne, wsparcie aktywności społeczno-zawodowej i gry rozwojowe.

Strona projektu: http://www.mar.gwsp.edu.pl/index.php/pl/

 

Celem kampanii jest wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiającym im lepszy start na rynku pracy. Kampania ma także na celu upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie.

Strona projektu: https://kwalifikacje2025.pl/

 

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. 

strona programu: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/

Zwolnieni z Teorii to praktyczna ogólnopolska olimpiada dla szkół średnich, w ramach której uczniowie sami realizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji, rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia.

Strona projektu: https://zwolnienizteorii.pl/

 

PISA

Informujemy, że nasza szkoła została wylosowana do udziału w międzynarodowym badaniu PISA (Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów – Programme for International Student Assessment). Program koordynowany jest w skali międzynarodowej przez OECD, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Badanie PISA jest największym międzynarodowym badaniem umiejętności uczniów na świecie. Jest przeprowadzane co 3 lata i Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od 2000 roku. Realizacja badania PISA 2022 w każdej szkole polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą zadań rozwiązywanych na komputerach. W każdej szkole udział w badaniu wezmą wylosowani uczniowie, urodzeni w 2006 roku. Wylosowani uczniowie będą rozwiązywać zadania mierzące umiejętności z zakresu matematyki, rozumowania w naukach przyrodniczych, rozumienia czytanego tekstu, umiejętności ekonomicznych oraz kreatywnego myślenia. Przydział uczniów do poszczególnych części badania jest losowy. Uczniowie wypełnią również kwestionariusz ucznia zawierający pytania dotyczące ich opinii i postaw. PISA jest dla uczniów i szkół badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziału uczniów wymagana jest zgoda rodziców). Badanie będzie realizowane na komputerach dostarczonych przez wybraną w przetargu firmę badawczą. Całe badanie powinno odbyć się w ciągu jednego dnia.

Badanie zostanie przeprowadzone w okresie od 1 marca do 25 kwietnia 2022 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną sposób przeprowadzenia badania będzie dostosowany do przepisów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz procedur sanitarnych obowiązujących w szkole.

Informacja o projekcie: https://liceum3.pl/wp-content/uploads/2021/12/PISA2022-informacja-o-badaniu-1.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych: https://liceum3.pl/wp-content/uploads/2021/12/PISA2022MS_informacja_o_przetwarzaniu.pdf

Klauzula informacyjna: https://liceum3.pl/wp-content/uploads/2021/12/PISA2022MS_klauzula_informacyjna.pdf

 

WEKTORY ŻYCIA

Informujemy, że nasze liceum przystąpiło do realizacji projektu Wektory życia, w ramach którego dla chętnych uczniów organizowane są zajęcia psychoedukacyjne służące kształtowaniu postaw prozdrowotnych i prorodzinnych, umożliwiające uczestnikom aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania m.in.: Jaki wpływ na przyszłość mają dzisiejsze wybory? Jak osiągnąć dojrzałość do miłości? Jak chronić się przed współczesnymi zagrożeniami? „Wektory życia” przygotowane zostały w ramach realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, priorytet V. koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, pod kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zachęcamy do udziału w projekcie.

Projekt OSEhero skierowany jest do wszystkich nauczycieli, a także dyrektorów, pedagogów, psychologów i bibliotekarzy ze szkół Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (przyłączonych lub oczekujących na przyłączenie), którzy chcą aktywnie działać w zakresie upowszechniania wiedzy na temat bezpieczeństwa w Internecie.

https://osehero.pl/ 

Bezpieczni w sieci to projekt edukacyjny, realizowany w naszym liceum w roku szkolnym 2023/2024, adresowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych i mający na celu podniesienie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Projekt realizuje NASK – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. 

https://bezpieczniwsieci.edu.pl/

Uczniowie III LO, z klasy pierwszej oraz klas drugich, zrealizowali szkolenia umieszczone na platformie Bezpieczni w sieci. Każdy z uczniów wybierał, interesujące dla siebie, kursy spośród: Cyberprzemoc., Cyberzagrożenia. Jak nie dać się zhakować?, Cyfrowe ślady i wizerunek online., Fake news i dezinfomacja w sieci. Nie daj się wkręcić!, Nielegalne i szkodliwe treści w Internecie., Prywatność w cyfrowym świecie., Jak osiągnąć równowagę cyfrową?. Szkolenia zakończyli zaliczeniem testów sprawdzających wiedzę i zdobyciem aż 285 certyfikatów! 

Bezpieczne korzystanie z Internetu jest niezwykle istotne w dzisiejszym świecie. 

  1. Ochrona prywatności: Użytkownicy powinni być świadomi, że ich dane osobowe mogą być wykorzystywane przez różne platformy online. Ważne jest, aby stosować silne hasła, unikać udostępniania prywatnych informacji i korzystać z narzędzi do ochrony prywatności.
  2. Rozpoznawanie zagrożeń: Edukacja o zagrożeniach w sieci jest kluczowa. Użytkownicy powinni umieć rozpoznawać phishing, malware, fałszywe strony internetowe i inne potencjalne niebezpieczeństwa.
  3. Krytyczne myślenie: Uczmy się krytycznie oceniać informacje, które znajdujemy online. Weryfikujmy źródła, sprawdzajmy faktów i nie dajmy się zwieść dezinformacji.
  4. Zachowanie kultury w sieci: Internet to przestrzeń społeczna. Ważne jest, aby zachowywać się w sieci tak samo, jak w życiu codziennym. Szanujmy innych, unikajmy hejtu i dbajmy o pozytywny klimat online.
  5. Bezpieczeństwo dzieci: Rodzice i nauczyciele powinni uczyć dzieci o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. To obejmuje zarówno ochronę przed nieodpowiednimi treściami, jak i naukę o cyberprzemocy.

Pamiętajmy, że edukacja w tym zakresie jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa online! 

 

Od grudnia 2023 roku w naszej szkole realizowany jest program “Wektory Życia” są to warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Pozwalają młodzieży odkrywać otaczający świat, lepiej poznawać siebie i wyznaczać życiowe cele.

 
 

Program Sportowe Talenty

Z początkiem marca w Naszej szkole rozpoczęto realizację programu SPORTOWE TALENTY rekomendowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach
oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Fundamentem programu jest koncepcja sprawności fizycznej warunkującej zdrowie (Health Related Fitness),
zaś narzędziem pozwalającym na realizację działań platforma informatyczna SportoweTalenty.pl – udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.

Zgodnie z art. 28 ust. 2a i ust.2b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz.U. z 2023  poz. 900 ze zm.) w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych, nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest do przeprowadzenia, raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie,
testów sprawnościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1. pkt.1c. Natomiast  rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany każdego roku szkolnego do przekazania  informacji dotyczącej  masy ciała i wzrostu dziecka. Docelowo zanonimizowane wyniki testów będą udostępniane związkom i klubom sportowym które- za pośrednictwem szkoły- będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować dalszy sportowy rozwój dziecka.

Więcej informacji na temat ewidencji „Sportowe talenty” mogą Państwo uzyskać za pośrednictwem strony internetowej – www.sportowetalenty.gov.pl