Skip to content

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, reprezentowane przez Dyrektora szkoły.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej iod.lo3@liceum3.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych szkole, określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

W pozostałych przypadkach, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.     

IV.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. III dane mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;.
 2. Podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, między innymi takim jak: policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy, ośrodek pomocy społecznej;
 3. Podmiotom lub organom którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej lub innej usługi lub czynności;
 4. Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II reprezentowane przez Dyrektora szkoły;

Podmiotom lub organom, którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody.                                                                                          

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych w przepisach RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od  Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych art. 18 RODO;
 • przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 21 RODO

 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                 

IX.INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.   

                                                                                                                

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje podejmowane przez szkołę nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO DLA KONTRAHENTÓW, DOSTAWCÓW, WYKONAWCÓW

Na podstawie: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „RODO”,  informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacja zawartej umowy jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, siedzibą w 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, reprezentowany przez Dyrektora szkoły,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mailalo3@liceum3.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Państwa dane osobowe uzyskane w trakcie zawarcia i wykonania umowy przetwarzane są w następujących celach:
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO, zawarcia i wykonania umowy której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi, prokuratorowi),
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom lub osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom na podstawie umowy powierzenia danych,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na zasadach określonych przepisami RODO,
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa jest warunkiem umownym lub wynikającym z przepisu prawa. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości wykonywania umowy.
 6. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania,
 7. Szkoła nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.

 

Klauzula informacyjna (RODO) dla podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II siedzibą w 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, reprezentowany przez Dyrektora szkoły,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mailalo3@liceum3.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w trybie zapytania ofertowego, stosownie do art.  4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy z wyłonionym przedmiotem,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, mogą być podmioty lub osoby uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 styczna 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia danych,

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Wykonawca oraz inne osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu, mają prawo do:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu zamówienia naruszałoby przepisy RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na zasadach określonych przepisami RODO,

7. Wykonawcy oraz innej osobie, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu, nie przysługuje prawo:

 • w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. c) i b) RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania;

9. podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania, stosownie do art. 22 RODO

10. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z postępowaniem.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zapewnienie dostępu do informacji publicznej lub ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1 ), dalej „RODO” informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana   danych   osobowych   jest: III liceum Ogólnokształcące
  Jana Pawła II w 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-maila iod.lo3@liceum3.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności zmierzających do udostępnienia  lub  odmowy  udostępnienia  informacji  publicznej  lub  ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w treści wniosku będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3. Po tym okresie dane będę przechowywane jedynie dla celów archiwalnych przez okres oraz w zakresie wymaganym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia   ich   przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na   podstawie      21   RODO   prawo   sprzeciwu,   wobec   przetwarzania   danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;