Skip to content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część elementów graficznych nie ma przypisanego poprawnego opisu alternatywnego

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • Filmy opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Kucia.
 • E-mail: administracja.mkucia@liceum3.pl
 • Telefon: 32 243-78-06

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
 • Adres: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
  41-707 Ruda Śląska
  ul. Oświęcimska 90
 • E-mail: sekretariat.lo3@liceum3.pl
 • Telefon: 32 243-78-06

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Opolskiej. Dojście od ulicy Opolskiej nie ma ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze cztery wejścia posiadające ograniczenia w postaci schodów, dwa wejścia od strony placu szkolnego, jedno wejście od ulicy Opolskiej i jedno wejście od ulicy Oświęcimskiej – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Osobami oddelegowanymi  do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

W budynku szkoły korytarze i schody są zgodne z prawem budowlanym. Budynek szkoły posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz windę i platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Od strony wejścia głównego zastosowano pochylnię dla wózków. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku szkoły zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy przez pracownika obsługi dostępnego na portierni przy wejściu głównym. W budynku szkoły nie zastosowano urządzeń i innych  środków technicznych do obsługi słabosłyszących oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ulicy Oświęcimskiej oraz przy ulicy Opolskiej wzdłuż chodnika znajdują się miejsca postojowe z wyznaczonym, jednym miejscem dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W szkole jest możliwość skorzystania  przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza migowego. Usługa jest bezpłatna, po wcześniejszym umówieniu.

Dokument do pobrania w formacie PDF: Deklaracjadostepnosci.pdf