Skip to content

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://liceum3.pl/

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła IIzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2019-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2021-07-26.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część elementów graficznych nie ma przypisanego poprawnie opisu alternatywnego.

Powody braku spełnienia wymagań

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-02-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-02-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Maria Kucia,

administracja.mkucia@liceum3.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

32 243-78-06
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Opolskiej. Dojście od ulicy Opolskiej nie ma ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze cztery wejścia posiadające ograniczenia w postaci schodów, dwa wejścia od strony placu szkolnego, jedno wejście od ulicy Opolskiej i jedno wejście od ulicy Oświęcimskiej – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni.

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

W budynku szkoły korytarze i schody są zgodne z prawem budowlanym. Budynek szkoły posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz windę i platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Od strony wejścia głównego zastosowano pochylnię dla wózków. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku szkoły zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy przez pracownika obsługi dostępnego na portierni przy wejściu głównym. W budynku szkoły nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi słabosłyszących oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ulicy Oświęcimskiej oraz przy ulicy Opolskiej wzdłuż chodnika znajdują się miejsca postojowe z wyznaczonym, jednym miejscem dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W szkole jest możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza migowego. Usługa jest bezpłatna, po wcześniejszym umówieniu.

Aplikacje mobilne

brak

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DO POBRANIA