Skip to content

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, reprezentowane przez Dyrektora szkoły.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej iod.lo3@liceum3.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych szkole, związanych z działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i promocyjnymi, wynikających z przepisów prawa,  w szczególności ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan
jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3. W pozostałych przypadkach, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych
w pkt. III dane mogą być przekazywane:
1. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;.
2. Podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, między innymi takim jak: policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy, ośrodek pomocy społecznej;
3. Podmiotom lub organom którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. transakcji płatniczej lub innej usługi lub czynności;
4. Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II reprezentowane przez Dyrektora szkoły;
5. Podmiotom lub organom, którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych w przepisach RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od Administratora:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych
    art. 18 RODO;
  • przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 21 RODO

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INOFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

  • ustawowym,
  • wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje podejmowane przez szkołę nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.